FAQs

/
FAQs

ให้คำปรึกษาแนะนำร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฟรี ?

เรามีพนักงานคอยให้คำแนะนำและปรึกษาฟรีก่อนการตัดสินใจ ในด้านสถาปัตยกรรม ทั้งด้านวิศวกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซึ่งตามมาทีหลังทั้งด้านการออกแบบดีไชน์ และด้านความปลอดภัย อีกทั้งด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านกฎหมาย เพราะเราตระหนักและใส่ใจลูกค้าเป็นสำคัญ

ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างด้านวิศวกรรมด้วยโปรแกรม 3D ?

เรามีความพร้อมในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ อีกทั้งอุปกรณ์และชอฟแวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ในการออกแบบดีไซน์รวมถึงสามารถวิเคาราะห์โครงสร้างระบบได้อย่างเสถียรทำใ้ห้ลูกค้าเห็นภาพสะเหมือนจริงก่อนการตัดสินใจ

ประเมินราคา ( BOQ) ?

เราบริการประเมินราคาฟรี

จัดทำสัญญา ?

หลังจากผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างกับทางบริษัทแล้วบริษัทจัดทำสัญญา เพื่อระบุรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆตามตกลงร่วมกับผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษร

วางแผนการดำเนินงาน ?

เพื่อก่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานเราจึงมีการวางแผน ( Good event planning )  เป็นอย่างดี ป้องกันการเกิดปัญหาจากการทำงาน โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

  • แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง

บริษัทดำเนินการจัดทำแผนงานก่อสร้าง โดยจะกำหนดเป็าหมายของงาน กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคลต่างๆ กำหนดลำดับก่อน หลังของกิจกรรม กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาแล้วเสร็จของ แต่ละกิจกรรม ดังนั้น นอกจากจะใช้แผนงานในการดำเนินงานแล้ว ยังใช้แผนงานในการติดตาม ประเมินความก้าวหน้างาน รวมทั้งการควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง ที่กำลังจะดำเนินการ จะต้องศึกษาแผนงานก่อสร้างให้เข้าใจในรายละเอียดก่อนงานก่อสร้าง จะเริ่มต้น เพื่อทำงานให้ประสานสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

  • แผนงบประมาณก่อสร้าง

เรามีกระบวนการจัดการงบประมาณที่ดี เพื่อการควบคุมการดําเนินงานให้ทั้งปัจุบันหรือในอนาคต งบประมาณจึงช่วยให้ทุกแผนกงานทํางานอย่างมี เป้าหมาย ทั้งแผนกการตลาด แผนกการบริหารงานบุคคล แผนกการผลิต แผนกการจัดซื้อ แผนกการควบคุม คุณภาพ แผนกการวิจัยและพัฒนา แผนกการจัดจําหน่าย แผนกกฎหมาย และแผนกวิศวกร ทุกๆส่วนที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ

  • แผนอัตรากําลังการผลิต

เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา รวมถึงพนักงานที่เพียงพอและผ่านการอบรมเป็นอย่างดี อีกทั้งกำลังเครื่องในการผลิตที่ทันสมัยจึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ดีสุด

  • แผนการจัดหาวัสดุ (Material Plan)

เรามีกระบวนการประเมินและคัดเลือก Supplier ที่ดี เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ Material ที่ได้มาตรฐานและผ่านการยอมรับมาตรสากล iso และมีพันธมิตรคู่ค้าหรือ Supplier อยู่ในทะเบียนการค้า AVL กว่า 500 บริษัทที่เชื่อถือและผ่านการคัดเลือก

ควบคุมคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ?

การควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ หรือเป็นที่ยอมรับอย่างเหมาะสม สำหรับโครงการก่อสร้างที่มีคุณภาพ เริ่มต้นจากความต้องการ ตั้งแต่การออกแบบ เพราะการออกแบบเป็นการกำหนดมาตรฐาน คุณภาพ หลักเกณฑ์ และเอกสารการออกแบบที่ถูกต้องตอบสนองความต้องการเหล่านี้ นักออกแบบจึงเป็นผู้กำหนดมาตรฐานคุณภาพและผู้รับเหมาในการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพในการวางแผนและข้อกำหนดควบคุมคุณภาพของงาน อีกทั้งมีกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่ การรับเข้าวัตถุดิบ ( Material )  การตรวจสอบระหว่างกระบวนการก่อสร้าง และตรวจสอบขั้นสุดท้ายในการส่งมอบโครงการ

If you have another question

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า